1,650,000
Quạt điện năng lượng mặt trời
Quạt dùng điện năng lượng mặt trời JD Solar Fan
1,650,000